10. Utsikt Berghagen

Där gula spåret passerar genom kraftledningsgatan viker en stig av mot Utsikt Berghagen. Efter en kort vandring uppför det brantaste och bergigaste partiet av sluttningen mot öster kommer man här upp till en platå som är en storslagen utsiktsplats. Här slutar skogen – ett par mäktiga ekar står i kanten – och det öppna, platta odlingslandskapet tar vid. Rakt i öster ligger på avstånd gården Ekeberg.

En bit söder om kraftledningsgatan har det i den sluttande skogen funnits en stig som ledde ner från åkrarna och passerade förbi torpet Vassnöden. Detta var i gångna tider kyrkvägen för de boende på Ekeberg, alltså en gångväg till söndagsgudstjänsten i Ljungarums kyrka. Där stigen var som brantast lades det ut stenar som trappsteg för att underlätta promenaden för gamlingarna. Detta kallades för Gubbatrapporna. Med tiden har stigen vuxit igen och stenarnas läge har sannolikt rubbats. Därmed har kunskapen om stigens och Gubbatrappornas exakta placering i terrängen gått förlorad i historiens dunkel. Ortnamnsregistret i Uppsala bekräftar uppgiften om gubbatrappornas existens:

Här letar Hampus som arbetade på Strömsbergs gård som liten efter dem.  Fritt fram för den vetgirige att gå på upptäcktsfärd!

Tillgänglighet:  Svårtillgänglig

 

English

Accessibility: Difficult to reach


Where the yellow path passes under the power line, a trail leads towards Utsikt Berghagen. After a short walk up the steepest part of the slope towards the east, you arrive at a plateau which is a magnificent viewpoint. Here the forest ends – a few mighty oaks stand at the edge – and the open, flat farmlike landscape takes over.  In the distance straight to the east lies the farm Ekeberg.

A bit south of the power line, in the sloping forest, there was a trail that led down from the fields and passed past the croft Vassnöden. This was the church road for the residents of Ekeberg, that is, a walkway to the Sunday service in Ljungarum church. Where the trail was at its steepest, stones were laid as steps to help the elderly make their way down. This was called Gubbatrapporna (Old man’s staircase). Over time, the path has been overgrown and the location of the rocks has probably changed. Thus, the knowledge of the exact placement of the path and Gubbatrapporna has been lost in the darkness of history. Free for the curious to go exploring!