18. Kvarnstensbänken vid Strömsbergsdammen

Strömsbergsdammen, 1940-tal, från nordöstra hörnet


Strömsbergsdammen anlades som kvarndamm i början på 1800-talet. Vattnet fick också driva en såg och från början av nittonhundratalet
en elgenerator. Vid mitten av 1900-talet behövdes dessa ”nyttoeffekter” inte längre. Byggnaderna nedanför dammfästet revs på 1960-70-talet och dammen har sedan dess enbart varit en viktig hemvist för djur och en trivselfaktor för människor. Under 2010-talet kunde ett par av de gamla kvarnstenarna återföras till dammen, fast nu som picknickbord vid den lilla sandstranden.

Under åren har dammen efterhand blivit alltmer igenslammad vilket ledde till att vattendjupet minskade och stora delar av södra dammen växte igen. Under hösten 2007 genomfördes en omfattande muddring för att återskapa förhållandena. Dock kvarstår problemet med tillförsel av slam, speciellt vid häftiga regn. En del ytterligare åtgärder i form av dämpande fördämningar har därför vidtagits. Sannolikt kommer det att krävas återkommande underhållsarbeten för att dammen ska bevaras som den pärla den är på Strömsbergsområdet.

Vattenspegel återställs, fågelö skapas.

Tillgänglig med rullstol och barnvagn

Vanliga fåglar vid dammen

Gräsand

Gräsander finns i dammen året runt så länge det är isfritt. De häckar i dammens närhet under en buske, i en rishög, i en tuva på ön eller i ett kråkbo. Äggen läggs vanligen i april och kläcks fyra veckor senare. Ungarna lämnar boet redan första dygnet och tas om hand av honan tills de är flygfärdiga efter ungefär 55 dagar. Gräsandshannen i sin praktdräkt är lätt att känna igen med glänsande grönt huvud, brunt bröst, grå kropp och svart gump. Stjärten är vit förutom två mittstjärtpennor som är svarta och ”upprullade”. Efter ruggning till sommardräkt är hannen lik honan men kan kännas igen på den gula näbben. Bland gräsänder är det honorna som hörs mest. Deras kväkande läte hörs ofta.

Rörhöna

Flera par rörhönor brukar häcka här och ibland i branddammen nere vid gården. Ofta har de två kullar per år, så ungar i olika åldrar kan finnas samtidigt i dammen. Boet byggs nära vattnet och ser ut som en liten gräshydda. Kullen består av 5 – 9 ägg och ruvas av båda könen i ca tre veckor. Föräldrarna hjälps åt att mata ungarna. Rörhönan är en mörk fågel med långa gröna ben och stora fötter. Den har röd näbb med gul spets och röd pannsköld och en vit linje längs kroppssidan. Den knycker med huvudet när den simmar. Rörhönorna vid dammen har blivit ganska orädda och kan komma upp på sandstranden när man sitter vid kvarnstensbordet.

Knipa

Knipor har häckat i trädhål eller uppsatta holkar runt dammen och i ett hål i “krokodilträdet”, alléträdet närmast Strömsbergs gård. Äggen läggs i maj och när de kläcks i juni lockar honan direkt ut ungarna i vattnet. Kniphanen är i praktdräkt iögonfallande med sin svartvita dräkt. Huvudet är grönskimrande med en stor vit fläck mellan näbben och det lysande gula ögat. Honan har grå kropp, brunt toppigt huvud och en varierande vit halsring. Under tidig vår kan man få se kniphanen spela. Samtidigt som han ger ifrån sig ett knirrande ljud gungar han ner och slänger huvudet bakåt över ryggen.

Forsärla


Forsärla häckar vid vattenfallet. Baronen Knut von Essen på Strömsberg som var ornitolog gav den sitt nya svenska namn på 50-talet, då den hade observerats i Småland sedan 20-talet. Man kan ofta se den gå uppe på dammfästet eller sitta på stenar i vattnet i bäcken, där den letar efter husmaskar och andra insekter. Forsärlan kommer tillbaka i slutet av mars. Den lägger ofta två kullar. De 4-6 äggen ruvas i 12-14 dagar av båda föräldrarna. Ungarna stannar i boet 11-13 dagar men är inte helt flygkunniga förrän efter ytterligare 5-6 dagar. Forsärlan är lika stor som sädesärlan men med ännu längre stjärt som den hela tiden vippar upp och ner. Ryggen och hjässan är grå och undersidan i varierande grad gul. Hanen har en svart haklapp.

Bäver

Bäver har de senaste åren visat sig i dammen och lämnat avgnagda träd vid dammen och längs Strömsbergsbäcken. Försommaren 2017 var två bävrar synliga när de i skymningen simmade runt i dammen. En sågs också på land när den genom Hartvigsons trädgård, öster om dammen, tog sig nedströms vattenfallet. Bävrarna påbörjade ett bygge av hydda några tiotal meter från dammen. Efter en tid försvann de från dammen, vi får se om de kommer tillbaka. I Rocksjön är sedan länge bävrar etablerade, troligen kommer våra bävrar därifrån.

English

Accessibility: Good wheelchair & baby buggy access


The dam at Strömsberg was established as a dam for a mill and a sawmill in the early 19th century. In the early 20th century an electric generator was installed. By the mid-20th century, these features were no longer needed. The buildings below the dam were torn down in the 1960s and the pond has since been an important habitat for animals and a cozy place for humans. During the 2010’s, a few of the old mill stones could be returned to the pond, now as a picnic table at the small beach.

Over the years, the pond has gradually become increasingly clogged, which meant that the depth of the water decreased and large parts of the southern pond overgrew. During the autumn of 2007 extensive dredging was carried out to recreate the water mirror. However, the problem with clogging remains, especially in heavy rains. It is likely that recurring maintenance work will be required to preserve the dam as the gem it is at Strömsberg.

Some common birds at the dam

Mallard (Anas platyrhynchos)
The most common birds in the pond are the mallards. They are in the pond all year long as long as it is free of ice. They nest in the vicinity of the pond beneath a bush, in a heap of twigs, in a tuft on the island or in a crow’s nest. The eggs are usually laid in April. The brood consists of 10-12 eggs that hatch after 27-28 days. The youngsters leave the nest the first day and are taken care of by the female until they can fly after about 55 days. The male in his special plumage is easy to recognize with its shiny green head, brown breast, gray body and black tail. The end of the tail is white in addition to two middle-point pencils that are black and ”reeled”. After changing to his summer suit, the male is similar to the female but can be recognised on the yellow beak. Among the mallards the females are the ones that make sounds. Their croaking sound are often heard.

 

Common moorhen (Gallinula chloropus)
Common moorhen usually nest in several pairs at the pond. They can also nest by the fire pond down by the mansion. Often they have two broods per year, so youngsters of different ages can be found in the pond at the same time. The nest is built close to the water and looks like a small grass hut. The brood consists of 5 – 9 eggs and is incubated by both sexes for about three weeks. Both parents help feed the chicks. The common moorhen is a dark bird with long green legs and big feet. It has a red beak with a yellow tip, a red forehead and a white line along side of the body. It nods its head as it swims. The  common moorhen at the pond have become quite fearless and can come up on the beach when you sit at the boulder table.

 

Common Goldeneye  (Bucephala clangula)
Another bird hatching in the pond is the common goldeneye. The nest is placed in tree holes or in nest boxes. Common goldeneyes has hatched in a hole in “the crocodile tree”, the tree next to Strömsbergsgård, for several years. The 8-11 eggs are laid in May and are incubated by the female for about 30 days. The chicks are lured out of the nest the first day by the female who later walks them to the water. The common goldeneye male is strikingly eye-catching with his black and white costume. The head is luminous green with a large white spot between the beak and the bright yellow eye. The female has a gray body, brown toppy head and a varying white neckline. In early spring you can see the male performing mating dancing. While he gives off a creaking sound, he swings down and throws his head back.

 

Grey wagtail (Motacilla cinerea)
The grey wagtail nests in the waterfall. The baron Knut von Essen at Strömsberg who was an ornithologist gave it its new Swedish name in the 1950:s, when it had been seen since the 1920:s. You can often see it walk on the embankment of the pond or sitting on stones in the stream. There it looks for caddisflies and other insects. The grey wagtail returns in late March. It often lays two broods. The 4-6 eggs are incubated for 12-14 days by both parents. The chicks stay in the nest for 11-13 days but cannot fly until until another 5-6 days. The grey wagtail is as big as the white wagtail but with an even longer tail that it constantly whips up and down. The back and the head are gray and its underside has varying degrees of yellow. The male has a black bib.

 

Beaver
The beaver has been spotted the last few years in the dam. Traces of their advance, fallen trees, have been seen both at the dam and along the Strömsberg stream. Between the spring and summer of 2017, two beavers were visible when they swam around the dam during twilight. One was also seen on land as it went through the garden of Hartvigson family, east of the dam, and continued downstream of the waterfall. The beavers began a construction of their hut a few meters from the dam. After a while they disappeared, hopefully they will come back. At Rocksjön in Jönköping, beavers have been established for a long time, our beavers probably came from there.