9. Scoutplats

Hasselbuskarna – en undervåning av grönska. Den mörknande apeln – minnesmärke över hagmarkstiden


Här har Kristina scoutkår byggt ett vindskydd och bättrat på eldstaden. Tidigare var här en mulleplats. En trevlig fikaplats, lätt åtkomlig från Kostigen, där vårvandraren kan avnjuta en heltäckningsmatta av vitsippor. 

I skogen runt omkring ser man ganska tydligt hur förändringen har gått från öppen trädbevuxen betesmark till skog. Strax intill lägerplatsen står en apel som dragit sin sista suck. Den har inte klarat den allt mer skuggiga miljön och lämnar då utrymme för bland annat asp, björk och lönn. Hasseln, som också vill ha mycket ljus, klarar sig dock bättre och det finns fortfarande ganska gott om hasselbuketter. De bildar ett undre skikt av löv under trädkronorna. Det blir som två våningar av lövverk. Precis som i ett tvåvåningshus ökar ytan och i det här fallet även volymen av lövmassa. Den utgör mat för diverse insektslarver som i sin tur blir mat åt diverse fåglar exempelvis mindre hackspett. Det är Sveriges minsta hackspett, utrotningshotad, men som har en fristad i Strömsbergsskogen. Ett rikare fågelliv alltså.

Tillgänglighet: Mer ansträngande, uppförsbackar

 

English

Accessibility: More demanding, uphill


Here, the Kristina Scouts have built a windscreen and improved the fireplace. In the past, a hut with a small fireplace was placed on this spot. A nice place to stop and rest, easily accessible right next to Kostigen (the Cow path).

In the woods around it is quite clear how the change has shifted from open pasture lands to forests. Immediately next to the campsite stands an apple tree that has drawn its last breath. It has not managed the increasingly shady environment and is now leaving space for aspen tree, birch and maple. Hazels, which also want a lot of light, are doing better and there are still quite a lot of hazel bouquets. They form a lower layer of leaves under the canopy. It will be like two floors of foliage. Just like in a two-story house, the surface increases, and in this case also the volume of hardwood. It provides food for various insect larvae which in turn become food for various birds, such as smaller woodpeckers. It is Sweden’s smallest woodpecker, endangered, but has a sanctuary in Strömsbergsskogen. This gives the forest a richer bird life.