3. Den stora linden

Det här är skogens största lind (Tilia cordata). Åldern undersöktes 1983 då den befanns vara ca 325 år. Dess första hjärtblad trängde alltså upp ur marken några månader efter det att Karl X tågade över Stora Bält och besegrade danskarna den iskalla vintern 1658.

Under större delen av trädets levnad, alltså fram till sådär 1940-talet, stod det öppet i en glest trädbevuxen betesmark. Även grenar som växte ut långt ner på stammen fick tillräckligt med ljus från sidan för att kunna frodas. Men när skogen runt omkring växte upp och blev allt högre, skuggades många av de grenarna ihjäl. De ligger nu mer eller mindre förmultnade på marken. Kronan däremot som är i höjd med, eller högre än omgivande träd, klarar sig alldeles utmärkt. Linden är dessutom ett träd som klarar skugga bättre än många andra trädslag. Gläntan kring linden har den skapat i stort sett själv, genom att det är för skuggigt för andra träd att växa upp där.

Ett så här gammalt, ståtligt träd står faktiskt inte där i ensamt majestät. Hundratals andra varelser växer och kryper på och inuti trädet. Fler och fler, ju äldre trädet blir. De drar nytta av det, och är beroende av det. Barken blir allt mer skrovlig, grenar knäcks och håligheter bildas. Trädet skapar en egen livsmiljö för hyresgäster som fåglar, insekter, spindlar, lavar, mossor och svampar (som svampen Lindskål på bilden). 

Tillgänglighet: Kort promenad, lättframkomligt

 

English

The Big Linden Tree

Accessibility: Short walk, easily accessible

This is the forest’s largest linden tree (Tilia cordata). The age was examined in 1983 when it was found to be about 325 years. Its first leaves emerged out of the ground a few months after Karl X crossed Stora Bält and defeated the Danes in the cold winter of 1658.

For most of the tree’s life, until the 1940s, it stood in an open, sparsely wooded pasture. Even branches that grew far down the trunk received enough light from the side to flourish. But when the forest around the tree grew and became taller, many of the branches were shaded. They are now more or less moldered on the ground. The crown, however, which is as tall, or even taller, than the surrounding trees, is doing very well. The linden tree is also a tree that can handle shade better than many other tree species. The glade around the linden tree was created largely by the tree itself, because it is too shady for other trees to grow there.

Such an old, grand tree does not stand there in lonely majesty. Hundreds of other creatures grow and crawl on and inside the tree, more as the tree grows older. They take advantage of it and depend on it. The bark becomes increasingly rough, branches break and cavities are formed. These signs of age create opportunities for mushrooms, lichens, mosses, insects, spiders, birds, and more, to stay and live there. The tree creates its own habitat with many tenants. The image shows one of those, a mushroom called Holwaya mucida.