6. Ekgläntan

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Ur ”Gläntan” av T Tranströmer.

Den här ståtliga eken har kallats hemliga eken, eftersom den varit så svår att hitta. I stormen Per 2007 ramlade många träd som blockerade stigen och den nya stigen är ännu otydlig. Men väl framme, öppnar sig en förtjusande liten glänta.

Stormen Per gjorde faktiskt lite nytta också. Ett par höga, yviga granar stod på bara några meters håll från eken och höll på att skugga ihjäl den. Stormen la omkull dem och eken fick nytt ljus och nytt liv. Även gläntan har blivit mer solig. Det tackar vi människor för. Eken är ihålig, vilket gör att man kan titta in i den. Trots ihåligheten lever trädet i högönsklig välmåga. Det beror på att all transport av näring och vatten mellan rötter och blad sker i ett tunt lager precis mellan bark och ved. Trädet är inte beroende av veden längre in i stammen för sin överlevnad.

Det finns gammal död ved i Ekgläntans omgivning. Det avslöjar bildens lilla granatglänsande mossa, långfliksmossa (Nowellia curvifolia). Den är klassad som signalart och signalerar från Jönköping och österut i Småland, hög luftfuktighet och god tillgång på gammal död ved.

På stammen sitter en rostig skylt där man kan urskilja texten ”Fridlyst”. Den är troligen ditsatt av Knut eller Thure von Essen, de sista baronerna på Strömsberg. Båda var intresserade av naturvård och Knut var hängiven fågelskådare.

Det finns gammal död ved i Ekgläntans omgivning. Det avslöjar den här lilla granatglänsande mossan, långfliksmossa (Nowellia curvifolia). Den är klassad som signalart och signalerar från Jönköping och österut i Småland, hög luftfuktighet och god tillgång på gammal död ved.

Tillgänglighet:  Svårtillgänglig

 

English

Accessibility: Difficult to reach


The Oak Glade

This grand oak has been called The secret oak, because it was so hard to find. During the storm Per in 2007, many trees fell and blocked the path, and the new path is still hard to find. But once you find your way, a delightful little glade opens up.

The storm Per actually made some improvements as well. A pair of tall spruces stood just a few meters from the oak and were shadowing it. The storm blew them down and the oak got new light, and new life. Even the glade has become more sunny. We human beings are thankful for that. The oak is hollow, which makes it possible to look into it, yet the tree lives in good health. This is because all transport of nutrition and water between roots and leaves takes place in a thin layer just between the bark and the wood. The tree is not dependent on the wood further into the trunk for its survival.

On the trunk there is a rusty sign where you can distinguish the text ”Fridlyst” (protected). It is probably set up by Knut or Thure von Essen, the last barons on Strömsberg. Both were interested in nature conservation and Knut was a devoted birdwatcher.

The little shiny moss on the picture (Nowellia curvifolia) is found in the vicinity and signals high humidity and availability of old dead wood.