7. Stora gölen

Så här uttorkad kan gölen bli en torrsommar
Max med vatten i april. Stammen tvärsöver nu dränkt.


Det här är det enda vatten som är tillgängligt för skogens djur under sommaren. Då brukar alla bäckarna vara helt uttorkade med undantag av Strömsbergsbäcken nere i västra kanten av reservatet. Därför är gölen är ett viktigt vattenhål för skogens djur. Ytan är ofta täckt av en grön matta av den lilla vattenväxten andmat. På våren, vanligtvis i slutet av mars, brukar grodorna kväka intensivt här.

I kanten av gölen, nära den stora eken, finns ett grävt hål. På samma sida om gölen, alldeles intill åkern, finns flera upplag av sten. Vad meningen med hålet och stenarna skulle vara kan vi idag bara gissa oss till då de som arbetade på den tiden som det gjordes är sedan länge bortgångna. Det är lätt att dra slutsatsen att stenarna kommer från åkern. Att rensa åkrar från sten är en gammal småländsk paradgren.

Men det grävda hålet? Var det kanske ett kylskåp? Pigorna mjölkade antagligen korna här vid den dåvarande betesmarken och förvarade mjölkkrukorna i hålets vatten tills drängen hämtade mjölken med häst och vagn. Ända fram till 1980-talet kunde man urskilja en körväg nästan ända fram till gölen. Vi är ganska långt från gården, så det kunde nog ta sin tid innan mjölkvagnen kom fram.

Eller varför tror du hålet grävdes?

Från det gula spåret finns en skylt mot en av skogens största granar. Den är död och full av stora hästmyror, men toppen har gått av så vinden kommer inte åt den. Därför kan den stå kvar i många år och bli ett värdefullt boträd. Vissa grenar är jättelånga, vilket avslöjar att den levde under betestiden när den hade mer ljus. Den fungerade antagligen som paraply för kossorna.

Tillgänglighet: Mer ansträngande, uppförsbackar

 

English

Accessibility: More demanding, uphill


This is the only water available for forest animals during the summer. Then all of the streams are completely dry except for the Strömsberg stream down by the west edge of the reserve. Therefor this pond is an important waterhole for the forest’s animals. The surface of the water is often covered by a green mat of a small water plant. In the spring, usually at the end of March, you can hear the frogs croak here.

At the edge of the pond, near the big oak tree, there is a man made hole. On the same side of the pond, right next to the fields, there are heaps of stones. What the meaning of the hole and the stones would be, we can only guess because the workers from that time are long gone. It is easy to conclude that the stones came from the fields. Clearing fields from stone is an old specialty in Småland.

But that dug hole? Was it perhaps a refrigerator? The maids probably milked the cows here at the pasture and kept the milk pots in the water of the hole until a farm worker picked the milk up with horse and carriage. Until the 1980s, a route could be distinguished almost all the way up to the pond. We are quite far from the farm, so it probably took some time before the milk cart arrived.

Or why do you think the hole was dug?