4. Älgfiket


Namnet har den här platsen fått eftersom det är ett bra ställe för att spana på älg som ibland står ute på åkern intill, Bommeråsgärdet. Strömsbergsföreningen har under många år underhållit en rastplats här med eldstad och bänkar. Nu har kommunens reservatsförvaltning restaurerat fikaplatsen med nya bänkar, bord och eldstad.

De svarta trådarna på bilden är en svamp som äter upp veden i den döda stammen av rönn, ett exempel på skogens snabba förändring här. År 2007 blåste Stormen Per omkull åtskilliga träd norr om Älgfiket bara över en natt. Men ofta går förändringar i naturen mycket långsammare. I det här området slutade man antagligen att ha betesdjur på 1940-talet. Hagmarken har fått växa igen, och skogen har fått sköta sig själv i omkring 80 år. Vi kan tycka att det är lång tid, men ändå finns det ganska gott om hasselbuskar kvar, trots att de trivs bäst i öppna landskap. Detsamma gäller apel, varav en står mellan eldstaden och åkern. Och enstaka granar finns det, men de är just enstaka.

Olyckskorparna har kraxat om att granen skulle ta över fullständigt. Men då har man underskattat lövträdens förmåga att konkurrera. Långsamt har dock sammansättningen av trädslag förändrats och den processen fortsätter. Nu dominerar asp, björk, al, sälg och gran men även inslag av ett fåtal ekar. Efterhand kommer troligen även lind, alm och lönn som klarar sig bra i skuggiga miljöer.

Tillgänglighet: Mer ansträngande, uppförsbackar

 

English

Accessibility: More demanding, uphill


The name has been given to this place because it is a good place to have your coffee and watch moose sometimes standing on the field, Bommeråsgärdet. Strömsbergsföreningen has for many years maintained a fireplace here. Now the municipality has restored it.

The black threads on the image is a fungus devouring the trunk of a rowan (Sorbus aucuparia), an example of the present fast change of the forest. In 2007 the storm Per blew down several trees north of Älgfiket just overnight. But the changes in nature are often much slower. In this area, they probably stopped grazing animals in the 1940s. The field has overgrown, and the forest has taken care of itself for about 80 years. That may sound like a long time, but there are still quite a lot of hazel bushes left, even though they like it the best in an open countryside. The same applies to apple-trees, one of which is between the fireplace and the fields. There are also single spruces here, but they are just occasional.

Pessimists thought that the spruce trees would take over completely. But they have underestimated the ability of leafy trees to compete. However, the composition of tree species has slowly changed and that process continues to change. Now, aspen, birch, alder, sallow and spruce dominate, but there are also a few oaks. After a while linden, elm and maple will probably start growing in this area since they manage well in shady environments.