Skogen förändras

Temapromenaden Skogen förändras ger några glimtar av hur skogen i snabb takt förändras eftersom den lämnats ganska fri från mänsklig påverkan sedan 1940-talet. På kartan nedan från 1954, där det senare tillkomna röda spåret är inlagt, kan man se att det fanns stora trädgårdsytor (prickat) vid herrgården och stora öppna betesmarker (jämngrå fält) i bland annat de norra delarna. I de förändringar som alltid sker i naturen (ekologisk succession) spelar många saker in. En av de viktigaste är konkurrensen om ljus mellan växter i olika livsstadier. En annan vilka djur som betar i skogen. Temapromenaden Skogen förändras ger många spännande detaljer!

Hitta de lila trianglarna på kartan för att gå denna vandring!

Mer om naturreservatet finns på stromsbergsforeningen.se

The Changing Forest

This theme walk “The Changing Forest” will give you glimpses of how the forest changes at a fast pace, because it has been essentially untouched by the human hand since the 1940’s. On the map above from 1954, where the current red track has been added, you can see that there used to be big gardens (dotted) by the mansion and large open pastures (grey) in the northern parts. Many different factors matters in this forest’s changes. One of the biggest factors is the fight for light among the plants. Another factor is which animals live and graze in the forest. This theme walk will give you many interesting details about the forest and how it changes!

To reach places with more information find the purple triangles on the map (click here).