Skogen förändras

Temapromenaden Skogen förändras ger några glimtar av hur skogen förändras i snabb takt eftersom den lämnats ganska fri från mänsklig påverkan sedan 1940-talet. På denna karta från 1954, där det senare tillkomna röda spåret är inlagt, kan man se att det fanns stora trädgårdsytor (prickat) vid herrgården och stora öppna betesmarker (jämngrå fält) i bland annat de norra delarna. I de förändringar som alltid sker i naturen (ekologisk succession) spelar många saker in. En av de viktigaste är konkurrensen om ljus mellan växter i olika livsstadier. En annan vilka djur som betar i skogen. Temapromenaden Skogen förändras ger många spännande detaljer!

Hitta de lila trianglarna på kartan för att gå denna vandring!

Mer om naturreservatet finns på stromsbergsforeningen.se

The Changing Forest

This theme walk “The Changing Forest” will give you a glimpse of how the forest changes at a fast pace due to it being left alone and not being affected by man since the 1940’s. On this map from 1954, where the current red track has been added, you can see that there used to be big gardens (dotted) by the mansion and large open pastures (grey) in the northern parts. Many different factors play a role in the natural changes in nature. On of the biggest factors is how the different plants fight over the access to light. Another factor is what animals live and graze in the forest. This theme walk will give you many interesting detail about the forest and how it changes!

Find the purple triangles on the map to walk along this path!